Begeleiden van actief leren

Bronnen

  • Hier vind je de kerndoelen zoals geformuleerd voor de talen, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Bij elk leergebied worden de kerndoelen voorafgegaan door een karakteristiek van dat gebied. In die karakteristiek staat beschreven waarop het leergebied zich richt.
  • De website van SLO biedt ook voorbeelden van activiteiten (wat doet de leerling, wat doet de leerkracht) en ‘doorkijkjes’ met achtergrondinformatie en voorbeelden per leerlijn.
  • SLO heeft beheersingsdoelen ontwikkeld voor drie ontwikkelingsgebieden van kinderen tussen de twee en zeven jaar (taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling). Hiermee wordt een goede aansluiting beoogd tussen voor- en vroegschoolse educatie en de basisschool.
  • Hier staat meer informatie over de taxonomie van Bloom.