Yalla Yalla! Deel 1

Hoofdstuk 2

2.1 Oefening 3

2.1 Oefening 4

2.3.A De letters dèèl, hèè', lèèm, kèèf, shien, ràà' en fèè'2.3.A Tongbreker

2.3.D De shèddà en oefening 8

2.3.E Lange klinkers aan het begin van een woord

2.3 Oefening 9

2.4 Oefening 12

2.5.A Leer-woordenlijst

2.5.B Lees-woordenlijst

2.5.C De telwoorden 11 tot en met 19