Chinees? 'n Makkie!

Bijlagen

  • China ABC
    Bij elke letter van het alfabet een interessant weetje over China en het Chinees.
  • Putonghua
    Een inleiding over de Chinese standaardtaal Putonghua.
    Bij dit document horen de volgende overzichten van de Chinese klanken (Basisgrammatica Mandarijn Chinees, 2014, met dank aan Xi Zeng):
Beginklanken

b:h:y:zh:
p:m:s:j:
d:n:sh:q:
t:l:c:x:
g:f:ch:r:
k:w:z:
Eindklanken

a:e:o:
an:en:ong:
ang:eng:ou:
ai:ei:
ao:
i:u:
in:un:
ing:ua:
ia:uan:
ian:uang:
iang:ui:
ie:uo:
iu:uai
iong:
iao:
Klanken die extra aandacht nodig hebben