Portaal

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

verder lezen H13

Hier vind je tips voor verder lezen bij hoofdstuk 13.

Taalbeleid

 • Appel, R. (red.) (1999). Taalbeleid. Vernieuwing en verbetering van het taalonderwijs op de basisschool. Tilburg: Zwijsen.

Dit JSW-boek behandelt verschillende aspecten van taalbeleid: wat scholen ermee willen bereiken en hoe ze het vormgeven, welke veranderingen in de onderwijspraktijk zichtbaar worden en wat van leerkrachten verwacht wordt.

 • Van der Beek, A., Duerings, J., & Tomesen, M. (2009). Samen-werken aan taalbeleid: in 10 stappen naar een taalbeleidsplan. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
 • Van den Branden, K. (2010). Handboek Taalbeleid basisonderwijs. Leuven: Acco Uitgeverij.
 • Bronkhorst, J., Verhoeven, L., & Biemond, H. (2009). Werken aan taal met behulp van tussendoelen en ICT. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
 • Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2009). Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Leraren en leraren in opleiding voeren steeds vaker praktijkonderzoek uit in hun eigen school. Zij kunnen dit boek gebruiken als handleiding bij het doorlopen van een volledige onderzoekscyclus of raadplegen bij het uitvoeren van een bepaalde kernactiviteit.

 • Förrer, M. (2010). Kwaliteitskaart: Planmatig opbrengstgericht werken op schoolniveau en groepsniveau. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit, PO-Raad (www.taalpilots.nl, digitale implementatiekoffer, kwaliteitskaarten opbrengstgericht werken).
 • Leenders, Y., & Förrer, M. (2010). Werken met groepsplannen in het kader van taal/leesonderwijs. Utrecht: Projectbureau Kwaliteit, PO-Raad.
 • Hoogeveen, M., & Paus, H. (2003). Wat is en taalcoördinator? Een verkenning van de rol van de taalcoördinator in het basisonderwijs. Enschede: SLO.

Deze brochure geeft een analyse van het werk van de taalcoördinator; de conclusies en aanbevelingen geven een aanzet tot verdere gedachtevorming.

 • Kallenberg, T. e.a. (2007). Ontwikkeling door onderzoek. Een handreiking voor leraren. Utrecht: Thieme Meulenhoff.

Van leraren wordt steeds meer een onderzoekende houding verwacht. In deze uitgave staat centraal wat er door onderzoek te winnen is voor jezelf, je school en de hele beroepsgroep.

 • Oosterloo, A., Paus, H., Klep, J., & Noteboom, A. (2008). Beste stuurlui. Een verkenning van inhoudelijk leiderschap en inhoudelijk beleid in het primair onderwijs. Enschede: SLO.

Leraren en directeuren van enkele basisscholen komen aan het woord over het inhoudelijk beleid en het inhoudelijk leiderschap in de praktijk. Zo ontstaat een beeld van de manier waarop scholen in de praktijk werken aan de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs.

 • Paus, H., Van der Beek, A., Peters, S., & Rutten, M. (2004). De taalcoördinator werkt! Een studie naar de positie van inhoudelijk coördinatoren op de basisschool. Enschede: SLO.

Dit boek laat het belang zien van taalcoördinatoren als vernieuwers van het taalonderwijs en onder welke voorwaarden zij die functie het beste kunnen vervullen.

 • Paus, H. (2013). Hoe willen we de taalvaardigheid van leerlingen evalueren? In Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs, (4)7 (te downloaden via slo.nl).

De laatste tijd staat de eindtoets voor taal en rekenen volop in de belangstelling. Opvallend is dat bijna nergens de vraag wordt gesteld hoe datgene wat er wordt getoetst zich verhoudt tot het taalonderwijs. In dit artikel wordt op deze vraag ingegaan.