Opvoedingsondersteuning

Websites

Hieronder vind je informatieve websites op het gebied van opvoeden, opgroeien, kinderrechten en werken met jeugd.

www.child-encyclopedia.com
Dit is een Canadese, internationaal georiënteerde site met goede informatie voor ouders en professionals over actuele thema’s met betrekking tot de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

www.defenceforchildren.nl
Defence for Children komt op voor kinderrechten van kinderen in zowel binnen- als buitenland. Op de site worden binnen verschillende thema’s dossiers bijgehouden op het gebied van kinderrechten.

www.familyfactory.nu
Family Factory is een landelijk netwerk van ouders. De stichting wil onderlinge steun en de uitwisseling van inspirerende ideeën en initiatieven tussen ouders bevorderen. Family Factory ondersteunt de vorming van lokale netwerken. Voor ouderbijeenkomsten kunnen freelancedeskundigen worden ingehuurd en is ondersteunend materiaal verkrijgbaar.

www.groeigids.nl
Dit betreft de digitale versie van de landelijke GroeiGids die (aanstaande) ouders informatie biedt over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van hun kind en op brede schaal wordt verspreid via de Centra voor Jeugd en Gezin.

jeugdmonitor.cbs.nl
De Jeugdmonitor geeft informatie over de situatie van de jeugd in Nederland op basis van cijfermatig materiaal. De uitvoering is in handen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

www.kinderrechten.nl
De site van het Kinderrechtencollectief over kinderrechten biedt informatie voor zowel kinderen als voor professionals.

www.kinderrechtennu.nl
Website gericht op kinderrechten. Door kinderparticipatie krijgen de kinderrechten een preventieve werking.

mindkorrelatie.nl
MIND Korrelatie is een landelijke organisatie die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt. Hulp wordt geboden voor een breed scala van onderwerpen waaronder opvoedingsproblemen.

www.movisie.nl
Deze site bevat actuele informatie en kennisdossiers over tal van onderwerpen die te maken hebben met het – brede – sociale domein, zoals maatschappelijke zorg, participatie en inclusie, buurtkracht, en vrijwilligerswerk. Bijzondere aandacht gaat uit naar de onderwerpen huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Ook bevat deze site de databank Effectieve sociale interventies.

www.ncj.nl
Op de site van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid is onder de noemer JGZ-richtlijnen uitgebreide informatie beschikbaar over de JGZ-richtlijn voor opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen, die in 2013 landelijk is vastgesteld.

www.nji.nl
De site van het Nederlands Jeugdinstituut biedt actuele informatie en kennisdossiers over tal van onderwerpen die met kinderen/jeugd en opvoeding te maken hebben, zoals opvoedingsondersteuning, kinderopvang, jeugdhulp en kindermishandeling. Ook bevat deze site een aantal databanken, waaronder de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

www.nji.nl/opvoedingsondersteuning
Het themadossier Ouderschap en opvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut bevat informatie en advies over hoe professionals in het jeugddomein ouders goed kunnen begeleiden bij het ouderschap en de opvoeding.

www.opvoeden.nl
Een website met informatie (voor ouders) over opvoeden en opgroeien, waarin de gehele ontwikkelingslijn van baby en peuter tot schoolkind, puber en jongvolwassene wordt gevolgd. De website is onderdeel van het Nederlands Jeugdinstituut.

opvoeddesk.nl
www.opvoedadvies.nl
grootenklein.nl
Een aantal voorbeelden van particuliere praktijken die actief zijn op het gebied van opvoedingsondersteuning.

www.ouders.nl
Ouders Online is een toonaangevende en onafhankelijke website en serviceorganisatie voor ouders van kinderen van nul tot achttien jaar. De site bevat een schat aan informatie over opvoeden en opgroeien, bijeengebracht door ouders en professionals.

www.ouderscentraal.nl
Deze site biedt professionals informatie om een goede samenwerkingsrelatie met ouders op te bouwen

www.pharos.nl
Pharos, het expertisecentrum gezondheidsverschillen, richt zich op thema’s als Gezond opgroeien.

www.positiefopvoeden.nl
De Nederlandse site van het in Nederland breed ingevoerde Triple P-programma, met informatie over de inhoud van het programma en de wetenschappelijk onderbouwing.

www.programmasociaaldomein.nl
In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals om betere hulp voor (kwetsbare) mensen te realiseren. Enkele trajecten binnen het programma zijn specifiek op jongeren gericht.

www.skjeugd.nl
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is een beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Op de site staat informatie over mogelijkheden van registratie.

www.scp.nl
Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet sociaalwetenschappelijk onderzoek naar allerlei sociale/maatschappelijke onderwerpen. Een van die onderwerpen is gezin, jeugd en opvoeding. Op deze site zijn rapporten te vinden over onder andere de leefstijl en het welbevinden van jongeren, opvoeding in migrantengezinnen, en gezondheid van jongeren.

vng.nl/rubrieken/jeugd
De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van ouders en jongeren bij het veilig en prettig opgroeien van kinderen en jongeren. De VNG ondersteunt gemeenten bij het invullen van deze rol.

www.voordejeugd.nl
In het programma Zorg voor de Jeugd werken gemeenten samen met professionals, jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Op de site staan de doelen van het programma en de daaraan gekoppelde thema’s en acties.

www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl
Website waarop het Nederlands Jeugdinstituut de toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’ heeft gepubliceerd, bedoeld voor de professionals in de wijkteams.