Basisboek huiselijk geweld

Links

www.aidv-usa.com 
De website van het American Institute on Domestic Violence (AIDV) bevat een schat aan gegevens over huiselijk geweld en het bedrijfsleven.

www.caadv.org.uk 
De Corporate Alliance Against Domestic Violence (CAADV) is een samenwerkingsverband van de overheid en het bedrijfsleven in het Verenigd Koninkrijk. Doel is het bestrijden van huiselijk geweld.

www.cjg.nl 
Deze website geeft informatie over de opzet en structuur van de Centra voor Jeugd en Gezin. De website is primair bedoeld voor professionals, coördinatoren, leidinggevenden en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij het CJG of bij een partnerorganisatie: gemeente, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, onderwijs en andere beroepsgroepen.

www.huiselijkgeweld.nl 
Deze website bevat nieuwsfeiten, achtergronden, onderzoeksgegevens en adressen. De site wordt onderhouden door Movisie. 

www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/eergerelateerdgeweld 
Dit deel van de website bevat feiten, cijfers, onderzoek, beleid, methodieken en nieuws met betrekking tot eergerelateerd geweld. Primair bedoeld voor professionals.

www.huisverbod.nl 
Een site met informatie over de Wet tijdelijk huisverbod, achtergronden en ontwikkelingen. De site wordt onderhouden door de ministeries van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

www.interapy.nl 
Deze site biedt mensen die te kampen hebben met depressies, trauma’s of de gevolgen van seksueel geweld een internetbehandeling, die onder meer bestaat uit schrijfopdrachten begeleid door een psycholoog. Ook voor volwassen slachtoffers die een schokkende ervaring hebben meegemaakt biedt Interapy een zogenoemde verwerkingsbehandeling.

www.kindermishandeling.nl 
Deze site geeft informatie over kindermishandeling voor slachtoffers, ouders en professionals. De site wordt onderhouden door het NJi. 

www.movisie.nl 
Op deze site gaat Movisie in op alle thema’s die Movisie tot haar werkterrein rekent, waaronder huiselijk geweld.

www.movisie.nl/publicaties/over-grens
Op dit deel van de site vind je een artikel waarin het Vlaggensysteem wordt beschreven: een systeem voor ouders en opvoeders om seksueel gedrag van hun kinderen juist te beoordelen en er gepast op te reageren.

www.nji.nl 
Het Nederlands Jeugdinstituut presenteert op deze site nieuws, thema’s, producten en dienstverlening op het werkterrein jeugd en opvoeding. Thema’s zijn onder andere kindermishandeling en opvoedingsondersteuning. 

www.regioaanpakveiligthuis.nl
Deze site geeft inzicht in het belang van regiovisies voor de aanpak van huiselijk geweld.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk 
Deze site geeft informatie over het werkterrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waaronder het veiligheidsbeleid en de actie ‘Meld geweld’.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj 
Deze site van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft informatie over het werkterrein van het ministerie. Er is onder andere aandacht voor huiselijk geweld, de Wet tijdelijk huisverbod, privacy (de Helpdesk Privacy) en de aanpak van eergerelateerd geweld. 

www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws 
Op deze site beschrijft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn werkterrein. Daarbij worden onder andere beschreven: de Wet maatschappelijke opvang (Wmo), vrouwenopvang, jeugdzorg en jeugdbeleid.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode 
Deze website biedt professionals meer informatie over de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

www.seksueelgeweld.info 
Een website van Movisie voor professionals die te maken hebben met slachtoffers van seksueel geweld. De site biedt nieuws, achtergronden, beleid, interventies en literatuur. 

www.seksueelgeweld.nl 
Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en voor de mensen om hen heen. De site bevat onder andere informatie over hulpmogelijkheden.

www.sense.info 
Een website over seks en seksuele hulp voor jongeren. Zij kunnen persoonlijk advies krijgen en een ontdekkingsreis maken over de gevoelige plekken van het mannelijke en vrouwelijke lichaam. 

www.thenextpage.nl 
The Next Page is een online leeromgeving waar professionals cursussen en e-colleges kunnen volgen over het signaleren, handelen en communiceren bij kindermishandeling en huiselijk geweld. The Next Page gebruikt digitale leertechnieken om met de lesstof te oefenen en te reflecteren over het eigen handelen. De leermodules kunnen op verschillende manieren worden ingezet: geïntegreerd binnen reguliere beroepsopleidingen of als (eenmalig of structureel) nascholingstraject binnen organisaties. 

www.veiligsamen.nl 
Op deze site kunnen mensen terecht die te maken hebben met spanning en geweld in hun relatie. Zij kunnen chatten en e-mailen met professionele hulpverleners. 

www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/veilig-thuis/nieuws/gewijzigd-triage-instrument-veilig-thuis-beschikbaar
Deze site geeft informatie over het triage-instrument, een werkwijze om urgentie en expertise te bepalen die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Van dit instrument is recentelijk een nieuwe versie uitgekomen.

www.watiseer.nl 
Een website voor jongeren over eer, eergevoel en wederzijds respect. 

www.wecanyoung.nl 
Een website voor jongeren, over seksuele weerbaarheid (met een toolkit).

Werkt een link niet meer? Meld dit dan via info@coutinho.nl