Professionalisering van sociaal werk

Hoofdstuk 5

Beroepsopleidingen

Vlaanderen

Nederland

 

Hogere sociale studies

‘18 hogescholen bieden verspreid over Nederland en op verschillende locaties één of meerdere sociale studies aan. De sector kent jaarlijks een instroom van ruim 11.000 nieuwe studenten. In totaal staan bij de opleidingen in deze sector ruim 51.000 studenten ingeschreven. De opleidingen Hogere Sociale Studies leveren jaarlijks rond de 8.000 professionals af.’ (‘Hogere sociale studies’, z.j.)

In 2018 brachten de Hogere Sociale Studies een ontwikkelagenda uit om tegemoet te komen aan de voortdurende vraag van de samenleving om aanpassing en innovatie van opleidingen in het sociaal domein. In deze agenda wordt aan aantal onderwerpen nader uitgewerkt: complexiteit en samenwerking; ontwikkelingen in de arbeidsmarkt; ethische vragen; praktijkgericht onderzoek; leven lang leren.

www.vereniginghogescholen.nl/sectoren/ socialestudies

 

Landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk (van: ‘Over het Platform’, z.j.)

‘Het landelijke Platform Lectoren Sociaal Werk is een samenwerkingsverband van ruim 30 lectoren in het hoger sociaal agogisch onderwijs. Doel van het Platform is om door onderlinge uitwisseling bij te dragen aan de beroepsontwikkeling van de lectoren op dit terrein. Ook wil het Platform vanuit zijn kennis uit en ervaringen met het praktijkgericht onderzoek meedoen aan en invloed uitoefenen op het politieke en maatschappelijke debat. Het Platform is een netwerkorganisatie en kent geen statuten of reglementen. (…)

Het vak van lector bij het HBO is nog relatief jong en (dus) volop in ontwikkeling. In Nederland ontbreekt bovendien sociaal werk als discipline aan de universiteiten. Door en voor lectoren wordt daarom veel nagedacht, gesproken en geschreven over de professionalisering van het lectorschap in het HBO, de ontwikkeling van het praktijkgerichte onderzoek en de ontwikkeling van het sociaal werk als beroep en discipline.’

https://lectorensociaalwerk.nl/

 

Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) (van: ‘Zorg, Welzijn en Sport (ZWS)’, 2020)

‘De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) is een van de negen bedrijfstakgroepen of sectoren van de Mbo-Raad. Zij behartigt de belangen van opleidingen gericht op verzorging & verpleging, sport & beweging en welzijn. Daarbij is het zoeken naar een goede balans tussen landelijke afspraken en respect voor regionale verschillen.’

www.mboraad.nl/sectoren/zorg-welzijn-en-sport-zws

 

Stichting Calibris Advies

Stichting Calibris Advies is een sociale onderneming voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, leerlingen, medewerkers en organisaties. Specialist in praktijkleren, waar het gaat om studenten die een middelbarre beroepsopleiding volgen. ‘In Nederland staan nog veel mensen aan de kant. Bijvoorbeeld omdat ze een uitkering ontvangen of een beperking hebben. Anderen hebben geen opleiding, te weinig werkervaring of niet het juiste diploma. Nieuwkomers in Nederland komen lastiger aan het werk, omdat taal en cultuur drempels zijn. (…) De talenten en toegevoegde waarde van deze mensen op de arbeidsmarkt zijn namelijk niet te onderschatten. Daarnaast staan de uitvoerende beroepen in zorg en welzijn onder druk. (…) Calabris brengt (toekomstige) zorg- en welzijnsmedewerkers en de arbeidsmarkt bij elkaar.’ (‘Ons verhaal’, z.j.)

https://calibrisadvies.nl/