Professionalisering van sociaal werk

Hoofdstuk 5

Gebruikers- en cliëntorganisaties

Vlaanderen

 

Nederland

 

Netwerk Tegen Armoede

In het kader van de strijd tegen armoede en uitsluiting is het Netwerk tegen

Armoede een belangrijke speler. Het Netwerk tegen Armoede is de officieel erkende armoedeparticipatieorganisatie in Vlaanderen en het staat voor de 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Ze wensen in dialoog met mensen in armoede ervaringskennis van mensen in armoede in te brengen in het maatschappelijke debat op alle niveaus. In de visietekst wordt dit als volgt geformuleerd: ‘Het belang van de dialoog zit in het feit dat mensen in armoede samen met partners (individuen of organisaties) kennis opbouwen over bepaalde aspecten van armoede. Op die manier ontstaat een gedeelde deskundigheid waarin plaats is voor technische kennis over bepaalde dossiers én voor ervaringskennis van mensen in armoede’ (‘Onze visie’, z.j.).

www.netwerktegenarmoede.be/nl

 

Cachet vzw

Cachet vzw wil ervaringskennis inbrengen, in dit geval bij hulpverleners die contacten hebben met jongeren met ervaring in de jeugdhulp. Een voorbeeld hiervan is een vorming rond verontrusting. ‘In deze vorming vertellen jongeren over de manier waarop ze hulp hebben gezocht, over de signalen die al dan niet werden opgepikt en over de toegankelijkheid van de jeugdhulp’ (‘Vorming – verontrusting’, z.j.). Daarnaast wordt ook ingezet op het vergroten van kennis en vaardigheden omtrent participatie van jongeren in voorzieningen.

http://cachetvzw.be/#/nl/page/home

 

Ambrassade

De Ambrassade is ‘de katalysator achter de Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad voor de Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen aanbelangen’ (‘Over ons’, z.j.) Deze organisatie is ook een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid. Ze beschikt onder meer over een uitgebreide kennisdatabank.

https://ambrassade.be/nl

 

Familieplatform Geestelijke Gezondheid

‘Het Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw is een kennis- en uitwisselingsplatform in samenwerking met verschillende familieorganisaties in Vlaanderen, actief op vlak [sic] van geestelijke gezondheid’ (‘Wie zijn we?’, z.j.). In het kader van professionalisering van de hulpverleners benadrukt het familieplatform onder meer het ontwikkelen van vaardigheden in de dialoog tussen cliënten met een psychische aandoening, hulpverleners en hun familie.

https://familieplatform.be/

 

Vlaams Patiëntenplatform

‘Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangen­behartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen’ (‘Missie en doel’, z.j.). Deze organisatie vertegenwoordigt 115 patiëntenverenigingen die zich verenigen rond een specifieke aandoening.

www.vlaamspatientenplatform.be/

 

GRIP

GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) profileert zich als de mensenrechten­organisatie van en voor personen met een handicap. GRIP streeft naar gelijke rechten en gelijke kansen en komt op voor een inclusieve samenleving. Ze zijn sterk aanwezig in het debat rond de-institutionalisering en de invoering van de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking. Op een studiedag verwoordt Nadia Hadad, onder meer bestuurder bij GRIP en het European Network of Independent Living, het als volgt: ‘Het leven en de ondersteuning worden nog dikwijls in belangrijke mate bepaald door professionals en diensten. Vaak is er geen vrije keuze met wie je samenwoont. De zeggenschap van de persoon over de ondersteuning wordt beperkt doordat ondersteuners niet werken voor het individu maar voor de hele groep’ (GRIP vzw, 2014).

www.gripvzw.be/

LOC (gebaseerd op: LOC, 2015)

LOC Waardevolle zorg is een netwerk van mensen die betrokken zijn bij de zorg. Zij willen dat ieder mens een waardevol leven kan leiden, ook als die zorg nodig heeft.

Sinds 1978 ondersteunen zij cliëntenraden. Er zijn ongeveer 1.000 cliëntenraden lid, die 600.000 mensen vertegenwoordigen. Er is een uitgebreid aanbod aan diensten voor cliëntenraden: cursussen, vraagbaak, tijdschrift, wekelijkse nieuwsbrief, brochures en adviesbezoeken. Daarnaast kent LOC een groot netwerk, waar de signalen van cliëntenraden besproken worden.

Daarnaast starten en ondersteunen zij allerlei initiatieven om de zorg te verbeteren. Zoals de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’, ‘Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs®’ en ‘Radicale vernieuwing langdurige GGZ’.

www.loc.nl

 

HandicapNL van: ‘Beperkingen: informatie over organisaties’, 2020)

‘HandicapNL (voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds) steunt organisaties en projecten die mensen met een verstandelijke, fysieke of meervoudige beperking helpen het heft in eigen handen te nemen. Hoe divers de beperkingen ook zijn, de problemen die deze mensen ervaren, vertonen veel overeenkomsten
Op hun website heeft HandicapNL hiervoor 4 programma’s ingericht waarmee mensen met een beperking leren om zelf de regie op zich te nemen. Verder steunen ze projecten die familie en mantelzorgers ondersteunen en ontlasten.’ 

www.handicap.nl

 

Belangenvereniging LFB (van: ‘Verstandelijke beperking: informatie over organisaties’, 2019)

‘Belangenvereniging LFB is een landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Komt op voor de belangen van mensen met een beperking, praat met beleidsmakers en politici, geeft begrijpelijke informatie, organiseert bijeenkomsten, trainingen en workshops.’

www.lfb.nu

 

Vereniging KansPlus (van: ‘Verstandelijke beperking: informatie over organisaties’, 2019)

‘Vereniging KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van mensen met een verstandelijke beperking. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigt vereniging KansPlus de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap en probeert ze invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid.’

www.kansplus.nl

 

Ieder(in) (van: ‘Over Ieder(in)’, z.j.)

‘Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderddertig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk kompas voor Ieder(in). Dit internationale verdrag is glashelder over de mensenrechten van mensen met een beperking of chronische aandoening. Of het nu gaat om naar school kunnen gaan, passend wonen, werken, een toereikend inkomen, passende de zorg, vervoer, vrijetijdsbesteding.’

www.Iederin.nl

 

Stichting MIND

‘MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen we door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs (‘Over MIND’, z.j.)’. ‘Per januari 2019 zijn stichting MIND Fonds Psychische Gezondheid (sinds 1949), stichting MIND Korrelatie (sinds 1965) en stichting MIND (sinds 2016) gefuseerd. De stichtingen MIND en Korrelatie zijn

opgehouden te bestaan. MIND Fonds Psychische Gezondheid heeft per fusiedatum een naamswijziging ondergaan naar Stichting MIND (Stichting MIND, z.j., p. 28)’. Onderdeel van de stichting MIND is het ‘MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz), dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. (…) We streven ernaar de positie van iedereen die te maken heeft met psychische problemen structureel te verbeteren. We zijn gesprekspartner ván en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders zorgverzekeraars en branche-organisaties’ (‘Organisatie’, z.j.).

www.wijzijnmind.nl

https://mindplatform.nl/

 

VvEd (Vereniging van Ervaringsdeskundigen) (van: ‘Vereniging van Ervaringsdeskundigen’, z.j.)

‘[De Vereniging van Ervaringsdeskundigen] is een landelijke vereniging die zich sterk maakt voor de inzet van gekwalificeerde ervaringsdeskundigen en voor erkenning van deze functie en werksoort.

In de veranderende Nederlandse maatschappij wordt de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigen steeds meer erkend. De opstart van de VvEd is mede gerealiseerd met een bijdrage van het Fonds Psychische Gezondheid.’

https://vved.org