Professionalisering van sociaal werk

Hoofdstuk 5

Sociale partners

Vlaanderen

Nederland

SOM (van: ‘Welkom bij SOM’, z.j.)

‘Werkgeversorganisatie SOM brengt sociale ondernemers samen. SOM ondersteunt als kenniscentrum organisaties, ondernemingen en federaties in de socialprofitsectoren gezond­heid, welzijn, werk en wonen.

Als erkende werkgeversfederatie neemt SOM het voor hen op in het sociaal overleg. SOM is de belangenbehartiger van leden en sectoren, op vraag en op maat. Op SOM kan je rekenen.’

www.som.be/

 

Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen uit drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap, en kinderopvang. ‘Als werkgeversorganisatie ondersteunen wij onze leden in welzijnsgericht ondernemerschap en behartigen we hun belangen. We beïnvloeden maatschappelijke en politieke ontwikkelingen door een actieve rol op te nemen in relaties met de overheid en partners’ (‘Missie’, z.j.).

www.vlaamswelzijnsverbond.be/

 

De Federatie

De Federatie is de werkgeversorganisatie voor het Vlaamse sociaal-cultureel volwassenen­werk en de amateurkunsten.

www.defederatie.org/

 

Sociaal.Net

Oorspronkelijk had elke levensbeschouwelijke groepering (zuil) ook een eigen vaktijdschrift Alert (Pluralistisch Overleg Welzijnswerk) en het Tijdschrift voor Welzijnswerk (Vlaams Welzijnsverbond). Vanaf 2015 bundelden deze vaktijdschriften de krachten in het online platform Sociaal.Net. Dit platform heeft zich ontwikkeld tot een onafhankelijk platform met een autonome redactie. Sociaal.Net ‘focust op alle domeinen en beroepsgroepen uit het ruime veld van welzijn en gezondheid en is actief op het kruispunt tussen beleid, werkveld, opleiding, onderzoek, gebruikers en vrijwilligers’ (‘Over ons’, 2020).

De impact van Sociaal.Net op het werkveld in Vlaanderen en de ontwikkeling van het beroep kan nauwelijks onderschat worden. Het is een door alle actoren gewaardeerd platform met een breed bereik.

www.sociaal.net

 

ACV Puls

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) is met 1,6 miljoen leden de grootste vakbond van België. Het ACV verdedigt de persoonlijke belangen en de collectieve belangen van alle werknemers op het vlak van werk en inkomen. Daartoe behoren de werknemers die in dienst zijn bij instellingen voor sociaal werk.

www.hetacv.be/acv-puls

 

Vlaams instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit

In 2000 werd het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit (VIVO) opgericht door de sociale partners. De prioriteiten worden vastgelegd in een sectorconvenant. In de voorbije periode werd het accent gelegd op: kennisopbouw en beleid, instroom in de sector, competentieversterking en werkbaar werk, en diversiteit. www.vivosocialprofit.org/

 

Sociaal Werk Nederland(van: ‘De brancheorganisatie voor sociaal werk’, z.j.)

‘Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Onze ruim 450 leden zijn actief in het brede sociaal domein. Het sociaal werk is een cruciaal beroep.

 

Hun missie is om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, Wet Jeugd en Passend Onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid. Sociaal werk draagt bij aan veerkracht van de bewoners én de gehele samenleving: wat kan wél, wat kan beter. Leven in plaats van overleven!’

 

Jeugdzorg Nederland (van: ‘Jeugdzorg Nederland’, z.j.)

‘Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugd­bescherming en/of jeugdreclassering bieden. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.’

www.jeugdzorgnederland.nl/

 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (van: Elich, 2016)

‘De BMK is de branchevereniging van maatschappelijke kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0-12 jaar.’

www.maatschappelijkekinderopvang.nl/

 

FNV zorg en welzijn

Een van de sectoren waarin de FNV – de grootste vakcentrale van Nederland – actief is, is zorg en welzijn.

‘De sector Zorg & Welzijn is onmisbaar in Nederland. FNV zorg en welzijn sluiten cao’s af voor meer dan 1 miljoen professionals die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de medemens’ (‘Zorg & Welzijn’, z.j.). FNV Zorg en Welzijn komt op voor betere arbeidsomstandigheden, een fatsoenlijk inkomen, een rechtvaardige maatschappij, meer regie over werk, inkomen en ontwikkeling, en een meer zekere toekomst.

https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn

 

CNV Zorg & Welzijn

CNV Zorg & Welzijn – onderdeel van de christelijke vakcentrale CNV - ‘is dé vakvereniging van en voor mensen die werken, gewerkt hebben of gaan werken in de sector Zorg & Welzijn. Wij komen op voor de werknemers, maar ook voor studenten, gepensioneerden en anders actieven (mensen met een uitkering)’ (‘Wie wij zijn’, z.j.). Samen met de leden willen ze zorgdragen voor goed en prettig werk door goede arbeidsvoorwaarden (cao) af te spreken, door te helpen bij je professionele ontwikkeling en er voor je te zijn als het tegenzit. CNV zorg en welzijn heeft 32.000 leden.

zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/

 

FCB

‘FCB is het arbeidsmarktfonds voor de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang. FCB biedt subsidies, informatie en tools voor werknemers en werkgevers’ (‘FCB’, z.j.). Zo kunnen zij hun werk optimaal doen. Binnen het fonds vormen werkgevers­organisaties en de bonden het arbeidsmarktplatform per branche. Zij nemen besluiten over de aanpak van arbeidsmarktknelpunten en voeren deze uit in de vorm van (cao-)projecten, arbeidsmarktonderzoek en diensten.

www.fcb.nl

 

NDSD (van: ‘Over NDSD’, z.j.)

‘NDSD is een vereniging waarin alle grote gemeenten (100.000+) en aantal regiogemeenten in de nabijheid daarvan, zijn gerepresenteerd. Lid kunnen zijn directeuren en managers die ambtelijk eindverantwoordelijk zijn voor het sociaal domein of grote delen daarvan. In totaal bestaan wij uit 54 leden.

 

Wij bundelen onze krachten en werken samen aan kennisdeling, het ontwikkelen van onze inzichten en delen onze ervaringen in het brede sociale domein. Dit vooral met als doel om samen te leren over de sturing op het sociaal domein. Onze ambitie is om dit te doen en blijven doen vanuit ‘eenvoud en de bedoeling’, om de uitgangspunten en principes die het vetrekpunt vormen voor de beoogde transformatie in het sociaal domein ook daadwerkelijk te blijven volgen.

 

Het NDSD is ook een gesprekspartner op strategisch niveau in landelijke en regionale verbanden en voor organisaties die zich bezighouden met de beweging in het sociale domein. Maar wij zijn geen formele partij voor het Rijk en de VNG als het gaat om bestuurlijke, wettelijke en financiële afspraken.’

www.ndsd.nl