Professionalisering van sociaal werk

Hoofdstuk 5

Steunpunten/kennisplatforms

Vlaanderen

Nederland

 

Steunpunt Mens en Samenleving (SAM)

Het Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) richt zich tot de Centra Algemeen Welzijnswerk, de jeugdhulp, samenlevingsopbouw, het straathoekwerk, de schuldhulpverlening en de hulp voor en ondersteuning van mensen met een handicap.

https://www.samvzw.be/

 

Socius

Socius is het steunpunt sociaal-cultureel werk. In haar missie verwoordt Socius de ondersteuningsopdracht als volgt: ‘We ijveren voor een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving en zijn ervan overtuigd dat sociaal-culturele praktijken daar wezenlijk tot bijdragen. Daarom ondersteunen we sociaal-culturele volwassenenorganisaties die erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. We werken aan de verdere professionalisering van sociaal-culturele werkers en zetten praktijken en het brede werkveld op de kaart’ (‘Wie we zijn’, 2020).

https://socius.be/

 

Uit De Marge

Uit De Marge is een steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. www.uitdemarge.be/

 

Demos (van: ‘Over Demos’, z.j.)

‘[Demos zet] in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. De klemtoon ligt op onderzoek, kennisopbouw en -disseminatie in deze sectoren.’

https://demos.be/

 

Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) (van: ‘Wat is VIVEL?’, z.j.)

‘[Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL)] brengt kennis en expertise samen op het vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie. Op Vlaams niveau is het het centrale aanspreekpunt en het platform voor de dialoog van de eerstelijnsactoren met de overheid en met elkaar.’

www.vivel.be/

 

Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten

De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) heeft een specifieke positie. Ze is enerzijds de belangenbehartiger van lokale besturen, maar ondersteunt ook lokale besturen en hun medewerkers in het omzetten van beleid in concrete praktijk. Heel wat sociaal werkers werken immers in rechtstreeks dienstverband voor een lokaal bestuur. Lokale besturen zijn ook initiatiefnemers op onder meer het vlak van zorg, welzijn, jeugdwerk, cultureel werk en activeringstrajecten.

www.vvsg.be/

 

 

Movisie

‘Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen met het oogmerk een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie te realiseren’ (‘Over Movisie’, z.j.). Thema’s waar Movisie zich mee bezighoudt zijn onder meer armoede en schulden, burgerparticipatie, cliëntondersteuning, eenzaamheid, ervaringsdeskundigheid, huiselijk en seksueel geweld, informele zorg, LHBTI-emancipatie, ouderen, professionalisering, het versterken van de sociale basis en vrijwillige inzet.

www.movisie.nl

 

Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) verzamelt, verrijkt, duidt en deelt actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld. Zo wil het bijdragen aan een veiliger, gezonder en kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Belangrijke inhoudelijke thema’s voor het NJi zijn het ondersteunen van opvoeden en opgroeien in de samenleving (o.a. versterking van het pedagogisch klimaat in gezin, buurt, kinderopvang en de school); passende hulp voor kinderen, jongeren en opvoeders die extra ondersteuning nodig hebben; het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van beleid, organisatie en uitvoering; en het ontwikkelen van actuele en betrouwbare kennis op het terrein van jeugd.

www.nji.nl

 

Vilans

‘Vilans is de Nederlandse kennisorganisatie voor de langdurende zorg. Samen met het veld en andere partijen streven we naar het aanbieden van de juiste kennis, op de juiste plek, persoonlijk en op maat’ (‘Vilans, aangenaam’, z.j.). Door het doen van onderzoek, kennisdeling en advies tracht Vilans deze missie te realiseren. Thema’s waar Vilans zich mee bezighoudt zijn onder meer betaalbare zorg, de nieuwe zorgprofessional, dementie, e-health, zorgprotocollen, mantelzorg, niet-aangeboren hersenletsel, en zorg en dwang.

www.vilans.nl

 

NOV (van: ‘NOV’, z.j.)

‘Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid.’

www.nov.nl

 

Werkplaatsen Sociaal Domein

‘Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van hogescholen en lectoraten, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, gericht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op de gebieden maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugd. Uniek aan de Werkplaatsen Sociaal Domein is het samenspel tussen vorm, relatie en inhoud.’ (‘Wat zijn de werkplaatsen?’, z.j.)

‘De werkplaatsen bestaan al ruim 10 jaar en zijn vanaf 2020 officieel van start gegaan met weer een nieuwe periode van drie jaar. Alle werkplaatsen hebben met hun partners een agenda vastgesteld, waarin praktijkvragen uit de eigen regio centraal staan. Een belangrijk focuspunt in de periode 2020-2022 is een nog nauwere samenwerking met elkaar en met landelijke kennisinstituten. (…) De werkplaatsen zijn actief in 15 regio’s in Nederland.’ (‘Sterker in de regio door samenwerking met landelijke partners’, 2020)

www.werkplaatsensociaaldomein.nl/

 

Socialevraagstukken.nl (van: ‘Over deze site’, z.j.)

‘Op socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties. Maande­lijks is dat goed voor ruim 100.000 bezoeken.

De site is een initiatief van Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de Universiteit van Tilburg (Tranzo), het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, de Nederlandse Sociologische Vereniging en Movisie. (…) Bij Socialevraagstukken.nl proberen we een verbinding te maken tussen onderzoek en de praktijk. Bij het schrijven proberen we als lezer altijd de ‘sociale professional’ (van welzijnswerkers tot politieagenten), ingevoerde vrijwilliger, beleidsmaker of wetenschapper voor ogen te houden.’ www.socialevraagstukken.nl

 

Schouders eronder (van: ‘Over Schouders Eronder’, z.j.)

‘Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. Het programma (…) heeft als doel bij te dragen aan het professionaliseren van het vakmanschap van schuldhulpverlening. Wij ondersteunen gemeenten, organisaties en professionals hoe zij zich blijvend kunnen (door)ontwikkelen binnen een continu veranderende werkelijkheid. De focus ligt daarbij op het faciliteren van lerende praktijken, het delen van kennis en ervaring, scholing en het verbinden van wetenschappelijke kennis aan de praktijk.’

www.schouderseronder.nl/

 

Associatie wijkteams

Associatie wijkteams is een netwerk van wijkteams. Zij hebben hun krachten gebundeld. ‘Binnen het landelijk netwerk van wijkteams creëren we ruimte voor uitwisseling, doorontwikkeling en inspiratie. Gezamenlijk laten we onze stem horen aan landelijke tafels. Zo bouwen we actief aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen (‘Welkom op de website van associatie wijkteams’, z.j.)!

www.associatiewijkteams.nl