Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Bijlagen

Voorbeeldvragen begeleidend gesprek vrijwilligerscoördinator

 • Hoe bevalt het vrijwilligerswerk tot nu toe?
 • Wat vind je positief aan je vrijwillige inzet?
 • Wat vind je lastig in het werk?
 • Hoe is het om een werkrelatie op te bouwen met de doelgroep? Wat gaat goed, wat kan beter?
 • Heeft het vrijwilligerswerk je persoonlijke leven beïnvloed? Zo ja, zijn hierin lastige situaties te noemen?
 • Hoe is je relatie met de vrijwilligerscoördinator/organisatie/collega-vrijwilligers?
 • Hoe ervaar je de ondersteuning van de vrijwilligerscoördinator/organisatie/collega-vrijwilligers?
 • Heb je behoefte aan bijscholing over een bepaald thema?
 • Wil je doorgaan met het vrijwilligerswerk voor onze organisatie?
 • Wat zijn volgens jou de doelen van de kwetsbare doelgroep die je begeleidt?
 • Welke maatschappelijke vraagstukken vind jij lastig begeleidbaar?
 • Hoe verloopt de samenwerking met de doelgroep, hun sociale netwerk en/of hun professionele netwerk?
 • Heb je het gevoel dat alles bespreekbaar is met de vrijwilligerscoördinator/ organisatie/collega-vrijwilligers?
 • Wat is (nog) niet besproken waar je graag over in gesprek wilt gaan?
 • Welke vervolgafspraken zullen we maken voor de komende drie maanden?

 

Voorbeeldvragen na vrijwilligerstraining/introductieperiode

In welke mate heb je kennis op het gebied van:

 • de maatschappelijke context van de organisatie en jouw vrijwilligerswerk;
 • het perspectief van de kwetsbare doelgroep;
 • ervaringsdeskundigheid;
 • dader- en slachtofferschap;
 • de rollen en verantwoordelijkheden van het vrijwilligerswerk;
 • gesprekstechnieken;
 • het functioneren van het sociaal domein;
 • het functioneren van het forensisch werkveld.

Welke kennis mis je?

Waarover wil je meer weten?

In welke mate heb je ervaring met:

 • het begeleiden van mensen met andere houdingen en overtuigingen;
 • het hanteren van persoonlijke grenzen;
 • het omgaan met manipulatie;
 • het omgaan met (ex-)gedetineerden, verslaafden, dak- en thuislozen, personen met een psychiatrische achtergrond, et cetera;
 • het samenwerken met het sociale netwerk;
 • het samenwerken met het professionele netwerk;
 • het hanteren van conflicten;
 • het kunnen signaleren van problematisch gedrag;
 • het ondersteunen bij huisvesting, dagbesteding, financiën;
 • het stimuleren van deelname aan de samenleving.

Welke ervaring mis je?

Op welke vaardigheid wil je meer oefenen/ondersteund worden?