Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Extra opdrachten

Generalistische kwaliteiten en integraal werken

Lees het artikel hierna en maak daarna de vragen.

 

Streetwise ambtenaren gezocht!

Het ontbreekt bij een deel van de beleidsmakers aan praktijkkennis en –inzichten, waardoor nogal eens normen en regels worden voorgeschreven die in de uitvoeringspraktijk averechts uitpakken of niet haalbaar blijken te zijn. Dat levert soms spanningen op. Leren hoe de sociale ‘werkelijkheid’ in elkaar steekt is een gemeenschappelijk sociale activiteit, waarbij meerdere belanghebbenden elkaar moeten leren verstaan en begrijpen om zo tot een gezamenlijk gedragen denk- en handelingskader te komen.

 

Dit betekent dat sociaal professionals en beleidsmakers elkaar de ruimte moeten geven om in creatieve concurrentie een gevarieerd palet aan perspectieven, interventies en aanpakken in te brengen om bestaande praktijken en beleidsprogramma’s te toetsen en te verbeteren. Met andere woorden: ambtenaren moeten meer dan nu deel uitmaken van horizontale netwerken, oftewel ervaring in het veld. Terwijl van sociale professionals meer deelname aan verticale netwerken mag worden verwacht, dat ze ervaring opdoen in het gemeentelijke apparaat. Dat vraagt van zowel ambtenaren als van sociale professionals een ander vakmanschap, namelijk die van tussenwerker. Tussenwerkers zijn professionals met een zekere vrijheid om buiten de kokers en kaders van hun eigen organisaties te werken en elkaar te ontmoeten.

 

De sociaal professional wordt verondersteld een streetwise te zijn: een professional die naast specialistische competenties vooral over generalistische kwaliteiten beschikt, en zich verplaatst in het referentiekader van andere professionals met diepe kennis van andere disciplines. Maar deze kwalificaties behoren evenzeer op te gaan voor beleidsambtenaren. Ook zij moeten verbindingen leggen, innovatieve interdisciplinaire aanpakken toepassen, teamwerken, en in staat zijn de eigen vakkennis te integreren en toe te passen in andermans werkgebied.

Dit artikel is verkort en bewerkt door Toby Witte (2016). Het komt van de website Sociale Vraagstukken.

 

Vragen

  1. Om een streetwise professional te kunnen zijn, dient zowel de sociaal professional als de (beleids)ambtenaar over generalistische kwaliteiten te schikken. Noem enkele van die generalistische kwaliteiten die nodig zijn om samen armoede en bestaansonzekerheid te bestrijden, bijvoorbeeld in een wijk of buurt.
  2. Integraal werken, oftewel het inter-professioneel handelen, houdt in dat je in staat bent horizontaal en verticaal te kunnen en te willen schakelen. Wat wordt met horizontaal en verticaal schakelen bedoeld?