Professionele autonomie in sociaal werk

Hoofdstuk 1

1.1 Herkomst van het begrip ‘professie’

Reflectievraag

Vind jij sociaal werkers professionals? Zo ja, wat maakt hen volgens jou tot professional?

 

Verder kijken

In deze video over beroepsethiek legt Mariëtte van den Hoven (Ethiek Instituut UU) onder andere uit wat een professional is en welke kenmerken bij professionals horen.

 

1.2 Wat maakt een beroep tot een professie?

Opdracht

Google eens op het woord professioneel. Welke omschrijvingen kom je tegen? Passen die bij een van de definities in paragraaf 1.2?

 

Verder lezen
  • Beelden van de professional (dissertatie van Ed de Jonge, 2015)
  • Op de website van Ed de Jonge vind je veel artikelen, e-books en verwijzingen naar relevante bronnen over professionalisering van sociaal werk

 

Reflectievragen
  • De kenmerkenbenadering gaat uit van bepaalde kenmerken (zie paragraaf 1.3). Stel een top 3 samen van kenmerken die in jouw ogen het beste passen bij ‘professioneel’.
  • De kritische benadering stelt dat beroepsgroepen uit zijn op monopolisering van het beroep. Zo claimen ze hun eigen stuk van het sociale werkveld. Bij welke logica van Freidson sluit die monopolisering aan?

 

1.3 Is sociaal werk een professie?

Verder lezen

 

Opdracht

Flexner stelt en beantwoordt de vraag of sociaal weer een professie is. Hij is van mening dat sociaal werkers niet zelf oplossingen voor complexe problemen bedenken en uitvoeren, maar mediëren of bemiddelen tussen de cliënt die iets nodig heeft en de specialistische behandelaren. Ze analyseren wel, maar bij het bedenken en uitvoeren van de oplossing betrekken ze vooral andere professies. Flexner stelt zich op het standpunt dat een sociaal werker geen originele actor is. Flexner meent ook dat sociaal werk geen specifiek, eigen doel heeft. Zoals wel het geval is bij de geneeskunde, de advocatuur en de geestelijkheid. Hij ziet sociaal werkers vooral als actoren die de kennis en expertise van andere professies inroepen, om zo een oplossing voor de persoon in kwestie te coördineren.

Ben je het met Flexner eens? Waarom wel of niet?

 

1.4 Professionaliseringsprocessen

Opdracht

Paragraaf 1.4 over professionaliseringsprocessen sluit af met een overzicht van kenmerken die in het sociaal werk een belangrijke rol spelen. Welke van de kenmerken is voor jou het belangrijkste kenmerk van de professionaliteit van het sociaal werk? Waarom heb je dat kenmerk gekozen?